25 Aug 2015

Infographic – MRI vs. X-ray

MRI X-RAY vs MRI

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

ทั้ง MRI และ X-ray ต่างก็เป็นเครื่องมือที่แพทย์ใช้วินิจฉัยในการหาความผิดปกติภายในร่างกายของผู้ป่วย แต่จะมีจุดที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ

เอกซ์เรย์ (X-ray) มีหลักการทำงานโดยการใช้รังสีส่วนที่ทะลุผ่านวัตถุมาสร้างเป็นภาพ สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนของฟัน,กระดูก, อวัยวะที่ห้อมล้อมด้วยกระดูก และภาพเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่มีขนาดใหญ่และมีความหนามาก เช่น ตับ ปอด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการตรวจโดยใช้รังสี ทำให้มีโอกาสที่รังสีจะตกค้างอยู่ในร่างกายบางส่วน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ได้ขึ้นกับปริมาณและระดับพลังงานของรังสีเอกซเรย์ที่เซลล์ได้รับ รวมทั้งอายุของเซลล์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกในครรภ์ อาจส่งผลให้เกิดการแท้งหรือความพิการของทารกได้ นอกจากนี้การตรวจโดยวิธีเอกซเรย์ยังมีข้อจำกัด โดยจะให้ภาพเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะ และให้ภาพเป็น 2 มิติเท่านั้น คือ กว้าง และยาว (ไม่มีความลึก)

ส่วนเอ็มอาร์ไอ (MRI: Magnetic Resonance Imaging) มีหลักการทำงานคือ ใช้คลื่นวิทยุร่วมกับสนามแม่เหล็กแรงสูงเพื่อสร้างเป็นภาพ สามารถให้รายละเอียดของภาพและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเนื้อดีและเนื้อร้ายได้อย่างแม่นยำชัดเจน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความหนาของเนื้อเยื่อ จึงสามารถตรวจได้ทั้ง เนื้อและฐานสมอง เส้นเอ็น เส้นประสาท หลอดเลือด กล้ามเนื้อ ไขสันหลัง และกระดูก สามารถสร้างภาพทะลุทะลวงได้ทุกส่วนของร่างกายและทุกระนาบ ให้ภาพเป็น 3 มิติได้ และไม่ต้องกังวลกับปริมาณรังสีที่จะตกค้างอยู่ในร่างกายเนื่องจากไม่ได้ใช้รังสีในการทำให้เกิดภาพ จึงสามารถตรวจได้แม้ในผู้ที่ตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไปค่ะ

Leave a Comment