18 Feb 2016

Infographic: เมื่อใดควรตรวจคัดกรองมะเร็ง

cancer

(คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

จากบทความ http://rachvipamri.com/2016/02/check-up-for-cancer/ เราจึงทำภาพ infographic ประกอบบทความ

โดยสรุปแล้ว

  • มะเร็งเต้านม ควรตรวจเมื่ออายุมากกว่า 40 ปี โดยตรวจ Mammogram หรือตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทุกปี
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรตรวจเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี โดยสามารถตรวจได้หลายวิธี เช่น การส่องกล้อง ควรตรวจทุกๆ 5 ปี
  • มะเร็งปากมดลูก ควรตรวจเมื่ออายุ 21 ปีขึ้นไป โดยตรวจ Pap smear ทุก 3 ปี
  • มะเร็งมดลูก ควรตรวจเมื่อหมดประจำเดือนแล้วแต่มีเลือดออกผิดปกติ

หากท่านเข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์

อ้างอิงการตรวจมะเร็งปากมดลูก: https://www.bumrungrad.com/th/women-center-health-obgyn-bangkok-thailand/pap-smear

Leave a Comment