ทีมรังสีแพทย์คุณภาพ

รังสีแพทย์ สาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง

ผศ.นพ.วิทย์ วราวิทย์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

นพ.ชัชชาญ คงพานิช

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • VIR Fellowship, Body Image Fellowship

นพ.ชาญชัย ดีชนแดน

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • Training of Advanced Body imaging, Ramathibodi Hospital

นพ.ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • Fellowship รังสีวินิจฉัยลำตัวขั้นสูง ศิริราชพยาบาล

พญ.วัฒนี สาระทัศนานันท์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 • Fellowship in Advanced Body Imaging, Chulalongkorn University

พญ.วิรณา อ่างทอง

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • VIR Fellowship, Body Image Fellowship

นพ.สิทธิ์ พงศ์กิจการุณ

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • Body Imaging, MD. Anderson Cancer Center, USA

รังสีแพทย์ สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.กมลมาศ เลาหวิริยะกมล

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.กุลกันยา หุตะยานนท์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • Fellow Neuroimaging in the Department of Radiology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

พญ.ขอบคุณ อาจวิชัย

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต ขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.นลินี วงศ์ธัญญกรณ์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.น้ำฝน โพธิชำนาญ

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.ยอดขวัญ วัฒนะเสน

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

นพ.อนุสรณ์ โสฬสรุ่งเรื่อง

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

รังสีแพทย์ สาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูงของลำตัว

นพ.ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป
 • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 • Clinical Fellowship in Musculoskeletal Radiology, National University of Singapore

พญ.สุดศรีลักษณ์ สัมปัชชลิต

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 • Fellowship in Musculoskeletal Imaging, UC San Diego School of Medicine

พญ.น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 •  Musculoskeletal Imaging, University of California San Diego School of Medicine